Come on! Touch millions of lives with your support... Support them to reach a sustainable income ...

The United Nations and the Islamic Development Bank, in the D8 Countries (namely Turkey, Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Egypt and Nigeria) within the scope of  ‘Empowerment of NGOs for Poverty Reduction Program' project; crowdfunding platforms will be installed and the funding of social projects will be carried out under the leadership of D8 countries.

Islamic Development Bank member countries face numerous socio-economic challenges. These challenges include poverty, fragility, conflicts and natural disasters. To overcome these challenges, it requires a consolidation, planned and coordinated efforts, including governments, NGOs and donors. In this context, the United Nations Development Program, Islamic Development Bank, Islamic Solidarity Fund for Development and Islamic Solidarity Fund have launched an innovative and transformative program called ‘Empowerment of NGOs for Poverty Reduction Program'. 

Click here for United Nations and Islamic Development Bank Joint Press Release ...

For the next five years, this program, supported by organizations such as ISDB, UNDP, Save the Children, Spark International, AfDB, SESRIC, aimed at the development of NGOs and the strengthening of humanitarian initiatives, started with the opening and publicity event will be occured at 27 Eylül 2019 in New York and was published in 57 Muslim countries.

The project focuses on supporting NGO’s in sustainable financing. Under the project, refugees will have consequences such as unemployment, poverty reduction and social livelihood development.

Within the scope of the program, it is aimed to establish sustainable and innovative financing mechanisms for NGOs by encouraging the mapping, screening and categorization of NGO’s in Muslim Countries, increasing their capacities, and supporting innovative and transformative projects supporting basic education of refugees, employment and development projects.

The program will also include training in project management, leadership, communication and accountability to enable NGOs to gain visibility in their work. NGOs will be trained and supported in setting up mass funding campaigns to ensure that their projects are more visible in funding efforts to make them more visible.

fonbulucu.com  is the only crowdfunding platform that will participate in this program and will create Crowdfunding Platforms to NGOs  which belongs to D8 countries such as Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Egypt and Nigeria. fonbulucu.com  will also establish a central infrastructure so these platforms can work together. Thanks to the support, NGOs in need of funding in D8 countries will have the chance to announce their projects to the world and raise funds.


Haydi! Desteğiniz ile yoksul milyonlarca hayata dokunun... Onların sürdürülebilir bir gelire ulaşması için destek olun...

Birleşmiş Milletler ve İslam Kalkınma Bankası ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında D8 Ülkeleri olan Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'da Kitle Fonlaması platformları kurularak sosyal projelerin fonlanması D8 Ülkeleri öncülüğünde yapılacaktır. 


İslam Kalkınma Bankası üye ülkeler sayısız sosyo-ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu zorluklar arasında yoksulluk, kırılganlık, çatışmalar ve doğal afetler var. Bu zorlukların üstesinden gelmek için hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bağışçıların da dahil olacağı bir konsolidasyon ve planlanmış koordine çabalar gerektirmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu ve İslami Dayanışma Fonu “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi” adı verilen yenilikçi ve dönüştürücü bir program başlatmıştır.

Program Paydaşları şu şekildedir.


Birleşmiş Milletler ve İslam Kalkınma Bankası Ortak Basın Duyurusu için tıklayınız...

Önümüzdeki beş yıl boyunca, ISDB, UNDP, Save the Children, Spark International, AfDB, SESRIC gibi kuruluşlarca desteklenen ve STK'ların gelişimini ve insani yardım girişimlerinin güçlendirilmesini amaçlayan bu program 27 Eylül 2019 tarihinde New York’ta düzenlenecek açılış ve tanıtım etkinliği ile başladı ve 57 Müslüman ülkede yayınlandı.


Proje, STK'lara sürdürülebilir finansman konusunda destek vermeye odaklanmıştır. Proje kapsamında, mülteciler, istihdam, yoksulluğu azaltma ve toplumsal geçim kaynaklarını geliştirme gibi sonuçlar doğuracaktır.

Program kapsamında Müslüman Ülkelerde yer alan STK'ların haritalanması, taranması ve kategorilendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması, mültecilerin temel eğitimini, istihdam ve geliştirme projelerini destekleyen yenilikçi ve dönüştürücü projeleri teşvik ederek STK'lar için sürdürülebilir ve yenilikçi finansman mekanizmaları kurmak hedeflenmiştir.


STK'ların çalışmalarında görünürlük kazanmalarını sağlamak için program ayrıca proje yönetimi, liderlik, iletişim ve hesap verebilirlik gibi eğitimleri de içerecektir. STK'ların projelerinin daha görünür olmalarını teminen fon bulma çabalarında da daha başarılı olmalarını sağlamak için, kitlesel fonlama kampanyaları oluşturma konusunda eğitilecek ve desteklenecektir.


Kitle Fonlaması Platformu olarak bu programa ülkemizden ve dünyadan sadece fonbulucu.com Kitle Fonlaması platformu katılarak, D8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya gibi ülkeler için STK’lara ait Kitle Fonlaması Platformları oluşturacak ve bu platformların ortaklaşa çalışabileceği merkezi bir alt yapıyı kuracaktır.

Gerçekleşecek destek sayesinde D8 ülkelerinde fona ihtiyaç duyan STK’lar projelerini tüm dünyaya duyurma ve fon toplama şansı bulacaklardır.

Proje giderlerinin yarısı olan 192.000 USD fonbulucu.com tarafından karşılanmaktadır. Bağışlarınız karşılığında Avrasya Bir Vakfı, Harezmi Enstitüsü tarafından Vakıf Bağış Makbuzu verilecektir.

Birleşmiş Milletler Basın Duyurusunu görmek için tıklayınız...

Haydi! Desteğiniz ile yoksul milyonlarca hayata dokunun...

Fotoğraf Galerisi

Video Galeri

  • fonbulucu Platformları
    1 yıl önce
    1.200.000
    Destek
    1.200.000


TAKIM


Harezmi Enstitüsü
fonbulucu Platformları-4348
IsDB  -16247
ISFD  -16248
UNDP  -16250
D8 Crowdfunding Platforms  -16251
Hakan Yıldız-6

YORUM YAP

GÖNDER

Projenin Ödülleri

 Diğer Projeleri İnceleyebilirsin

54
gün kaldı
1.000 Yemek Arabası Destek Projesi Destek Ol

1.000 Yemek Arabası Destek Projesi

COVID-19 salgınından etkilenen insanlara sürdürülebilir bir çözüm olarak 1,000 Yemek arabası projesi

DESTEK 1.750 HEDEF 3.500
5
gün kaldı
Moman Destek Ol

Moman

Modadan daha fazlası

DESTEK 0 HEDEF 500

DEĞİŞİYORUZ..!

Yeni nesil platformumuz ile Girişimciler için geliyoruz....